Jak dobře pojistit majetek ve firmě

Smyslem pojištění je zajistit ochranu a krytí majetku určeného k podnikání před jeho možným poškozením nebo zničením. Zkušenosti z minulých let (povodně, vichřice atd.) jasně ukázaly, že majetkové pojištění mnohdy rozhoduje o dalším fungování firmy či jejím zániku.

Pojištění majetku nepodceňujte, může rozhodnout o fungování firmy
Co vše pojištění zahrnuje a proti čemu se lze pojistit
Trvejte vždy na individuálním posouzení vašeho pojištění

Co lze pojistit?

Pojistit lze jednotlivé věci nebo tzv. soubory věcí, kterými jsou například soubory nemovitostí a staveb v areálu společnosti.

Možná budete překvapeni, co vše lze v rámci podnikání pojistit:

 • nemovité objekty - budovy, ostatní stavby a jednotky, včetně k nim příslušejících stavebních součástí a příslušenství, vámi provedené stavební úpravy v pronajatých prostorách, nedokončené investice, okna, výlohy včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií apod., světelné reklamy,
 • věci movité - zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek, nábytek a zařizovací předměty,
 • věci zaměstnanců, cizí věci převzaté nebo užívané - leasing, pronájem, věci převzaté do opravy např. u autoservisů,
 • zásoby - zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovanou výrobu,
 • finanční prostředky - peníze, platební karty, kolky, stravenky apod., cennosti - kolky, známky, telefonní karty, stravenky apod.,
 • cenné předměty - drahé kovy, drahokamy apod., věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, vystavené exponáty a prototypy,
 • nosiče cenných informací - dokumentaci, software, písemnosti a nosiče dat.

Jaká rizika lze pojistit?

Pojištění majetku lze uzavřít ve variantě jednotlivých rizik vyjmenovaných v pojistné smlouvě nebo variantě krytí ALL RISKS proti všem rizikům zahrnující:

 • základní živelní pojištění - FLEXA - proti požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla,
 • katastrofická rizika - proti záplavě, povodni, zemětřesení,
 • ostatní živelní nebezpečí - vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy, pád a zřícení skal, náraz dopravního prostředku, únik vody z vodovodních a technických zařízení (včetně úniku vody ze sprinklerů), zpětné vystoupení vody z kanalizace, kouř, aerodynamický třesk, výbuch sopky.

Dále je možno pojistit rizika:

 • odcizení - krádež vloupáním, loupež, pokus o uvedený čin,
 • vandalismu - násilné poškození, sprejerství atd.

Podstatné pro ochranu vašich zájmů tedy je zvážit, která předměty a která rizika chcete mít pojištěním chráněny a jak.

Na co si dát pozor

Jedním z nejdůležitějších věcí při sjednání pojištění je správné nastavení a sepsaní podmínek zabezpečení, jak proti živelným rizikům, tak hlavně proti odcizení a loupeži. Nenechte si vnutit pojistné podmínky pojišťovny s předepsaným způsobem ochrany, trvejte vždy na individuálním posouzení vašeho pojištění. Do pojistné smlouvy se dá vždy odchylně od pojistných podmínek ujednat dohodnutý způsob zabezpečení, který splňujete nebo který po dohodě splníte.

Příklad z praxe - Došlo k vykradení zlatnictví, pojištěná osoba se domnívala, že má pojištěnu celou prodejnu na 1 mil. Kč. Omyl je pravdou, byly pojištěny cennosti pouze v trezoru a to do výše 500 tis., zbývajících 500 tis. bylo ve vitrinách, což ovšem nebylo výslovně v pojistné smlouvě uvedeno a výplata škody byla tedy o 50% menší a pro majitele likvidační ... 

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Jak dobře pojistit firemní auta

 • Na co si dát pozor při sjednávání pojištění aut
 • Proč pojištění auktualizovat každý rok
 • Kdy a jak pojištění aut změnit
Číst více

Slovník pojmů k pojištění

 • Co znamená co v pojištění firem
 • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Kdy a jak změnit pojišťovnu

 • Proč změnit pojišťovnu
 • Kdy změnit pojišťovnu
 • Jak změnit pojišťovnu
Číst více