Slovník pojmů k pojištění

Pojmů nesrozumitelných pro normálního smrtelníka se v pojišťovnictví používá hodně. Přitom jedno špatně pochopené slovo může znamenat opravdu hodně. Co znamená co?

S jakýmy výrazy se tedy můžete na trhu pojištění potkat?

Akceptace

Uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění

 

Asociace pojišťoven

Instituce, jejímž úkolem je organizování vzájemné spolupráce a pomoci při zabezpečování společných zájmů pojišťoven.

 

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klientů pojišťovny při jejich cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Služba zahrnuje například obstarání opravy poškozeného vozidla, jeho odtažení či zvláštní péči ve zdravotnickém zařízení.

 

Bolestné

Dávka, která se poskytuje v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady hodnotí lékař podle příslušné právní normy. Obdobnou dávkou je takzvaná náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se z pojištění odpovědnosti odškodňují trvalé následky zdravotního poškození.

 

Bonus

Sleva z pojistného poskytovaná v určitých případech například bonus za bezeškodní průběh je sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody.

Viz také malus

 

Cena časová

Stanovuje hodnotu věci bezprostředně před  jejím poškozením, v úvahu je nutno vzít hodnotu opotřebení věci. Tato hodnota nedosahuje nové ceny věci. Pokud je sjednáno pojištění, bude jí odpovídat pojistné plnění.

 

Cena obvyklá

Cena odpovídající hodnotě ocenění věci v daném čase dle obecně platných ceníků. Pokud je sjednáno pojištění, bude jí odpovídat pojistné plnění.

 

Cena nová

Hodnota znovupořízení věci ve stejné ceně a kvalitě. Na tuto cenu není pojištění běžně sjednáváno. Existují i speciální pojištění , které dorovnávají rozdíl mezi cenou časovou či obvyklou a novou viz např. GAP pojištění.

Denní odškodné

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však vzniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

 

Doložka, klauzule

Omezení, podmínka, výhrada ke smlouvě

 

Dozor nad pojišťovnctvím

Instituce dohlížející na správné fungování pojišťovnictví, v tuzemských podmínkách tuto funkci plní ČNB. Posláním dozoru je zejména kontrola dodržování zákona o pojišťovnictví, ochrana zájmů klientů pojišťoven, dohled na ekonomickým a etickým chováním pojišťoven či regulace operací prováděných pojišťovnami na peněžním a kapitálovém trhu.

 

Excedent

Část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru

 

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

 

Havarijní pojištění

Pojištění motorových vozidel jak pro případ škod, jejichž vznik a velikost řidič vozidla nemohl ovlivnit, tak i pro případ škod jím zcela nebo zčásti zaviněných. Na rozdíl od povinného ručení dobrovolné smluvní pojištění. Pojištění se sjednává pro minimalizaci rizik na vlastním vozidle či jeho části způsobené havárií, odcizením, vandalismem či živelních události

viz také povinné ručení

Více u nás:

 

 

 

Indexová doložka

Indexová doložka způsobuje každoroční zvyšování pojistné částky (včetně pojistných částek doplňkových pojištění sjednaných v pojistné smlouvě) i sjednaného pojistného. Aktualizace se provádí podle růstu indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem. Je prováděna k výročnímu dni počátku pojištění za předpokladu, že zveřejněný index vzrostl od uzavření pojistné smlouvy, případně od naposledy provedeného nového vyměření, nejméně o 4%.

 

Kapitalizace

Jedna z forem akumulace kapitálu; zvýšení základního kapitálu o zisky a rezervy

 

Kapitálové životní pojištění

Je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění osobám oprávněným v pojistné smlouvě (oprávněné osobám). V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.

 

Karenční lhůta

Sjednaná denní dávka je vyplácena od určitého dne pracovní neschopnosti tj. po uplynutí karenční doby. Záleží na klientovi, jakou délku karenční doby si sjedná, resp. od kterého dne chce pobírat sjednanou denní dávku. Přitom platí, že čím kratší karenční doba, tím vyšší pojistné.

 

Likvidátor

Pracovník pojišťovny, který provádí likvidaci pojistných událostí, tedy určuje míru oprávněnosti nároku klienta a na základě propočtu stanoví výši pojistného plnění.

 

Malus

Znevýhodnění pojištěného formou přirážky k pojistnému například za vyšší než průměrnou četnost pojistných událostí. Je opakem bonusu.

Viz také bonus

 

Nadpojištění, přepojištění

Nesmí nastat, jednalo by se o stav, kdy pojistná částka, dohodnutá v pojistné smlouvě je větší, než pojistná hodnota pojištěného předmětu

Viz také podpojištění

Následné pojistné

Druhá a každá další platba pojistného

 

Obmyšlený

Osoba nebo subjekt inkasující výplatu plnění, i když není pojištěným ,nejčastější v životním pojištění.

Odbytné

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob či pojistná smlouva stanoví předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odbytného. Odbytné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti zrušení životního nebo důchodového pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odbytného pojištění zaniká

 

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.

 

Plnění

Částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit, dojde-li k pojistné události

 

Podíl na zisku

Tento nárok současná právní úprava výslovně neupravuje. Vodítkem je však ustanovení _ 13 odst. 1 zák. č. 185/1991 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že všeobecné pojistné podmínky musí obsahovat principy, podle kterých se pojištění budou podílet na přebytcích pojistného, tedy i formu nároku na podíl na zisku. I když se tato úprava vztahuje na všechna pojištění, má největší význam v životním pojištění. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích

 

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku

viz také nadpojištění

 

Pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění pro případ, že pojištěný způsobí škodu třetím osobám. Má pak právo, aby v případě takové události za něho pojišťovna tuto škodu uhradila. Nejvýznamnějším pojištěním tohoto druhu je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel nazývané povinné ručení.

Více u nás:

 

Pojistitel

Pojišťovna

viz také PojistníkPojištěný

 

Pojistka

Doklad o pojištění, viz pojistná smlouva

 

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění

 

Pojistná doba

Časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem

 

Pojistná smlouva

Dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká smluvní pojištění fyzických a právnických osob. Ve smlouvě by měl být druh pojištění, předmět pojištění, výši plnění, popřípadě způsob jeho určení, výši inkasovaného pojistného, způsob placení pojistného a jeho splatnost

 

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

viz také škodní událost

 

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

 

Pojistné období

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit

 

Pojistné plnění

Vyplacená náhrada škod

 

Pojistné podmínky

Vymezení rizik, které se pojišťovna zavazuje krýt. Všeobecné pojistné podmínky se týkající všech nebo více druhů pojištění a zvláštní podmínky se vztahují jen na konkrétní druhy pojištění. Další podrobnosti jsou obsahem pojistné smlouvy, v níž mohou být i ujednání odchylná od standardních pojistných podmínek.

 

Pojistně-technická rezerva

Daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění.

 

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

viz také Pojistitel, Pojištěný

 

Pojištěný

Osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje

viz také PojistitelPojistník

 

Povinné ručení

Obecně zažité označení povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla.  Je povinné ze zákona, při neplacení hrozí pokuta. Pokrývá pouze škody, které jsou způsobeny někomu jinému.

viz také havarijní pojištění, zelená karta

Více u nás:

 

 

 

Provize

Odměna, kterou vyplácí pojišťovna zprostředkovateli za získání klienta. Vyměřuje se obvykle ze získaného pojistného.

 

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

 

Regres

Postih ze strany pojišťovny, značící právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému, nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, způsobil-li pojištěný škodu následkem opilosti, atd.

Renta

Důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně nákladů na výživu pozůstalých.

 

Riziko

Nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace

 

Roční pojistné

Pojistné, které pojistník zaplatil za rok pojištění. Nutno odlišit roční netto pojistné, které na rozdíl od ročního pojistného neobsahuje področní přirážky

 

Spoluúčast

V pojistných smlouvách se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě, o jejíž výši se pak snižuje pojistné plnění.

 

Státní dozor

Úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele.

 

Storno

Předčasné ukončení pojištění. Nutno odlišit od odkupu životních pojistek, což je sice také předčasné ukončení, ale není to storno.

 

Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

viz také pojistná událost

 

Vinkulace pojištění 

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění

 

Vstupní věk

Věk pojištěného, zjištěný jako rozdíl mezi rokem vzniku pojištění a rokem narození pojištěné osoby

 

Všeobecné pojistné podmínky

Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy

výpověď - každý účastník může pojistnou smlouvu vypovědět do dvou měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období, nejdříve však poté, kdy bylo zaplaceno pojistné alespoň za jeden rok. Pojistitel může od smlouvy v případě, že zjistí nepravdivé či neúplné zodpovězení písemných dotazů. Právo odstoupení může pojistitel uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil.

 

Začátek pojištění

Den kdy začíná pojištění, tj. datum sjednané na pojistné smlouvě

 

Zajistitel

Přebírá část rizika, kterou by jinak nesl prvopojistitel sám. Cenou za poskytnutí zajistné hodnoty je zajistné, které platí prvopojistitel zajistiteli.

 

Zajištění

Je pojištění rizika převzatého přímým pojistitelem (prvopojistitelem/pojišťovnou) jiným právnickým subjektem (jinou pojišťovnou, specializovanou zajišťovnou) neboli zajistitelem s cílem zmenšení dopadu možných škod

 

Zajišťovna

Zajišťovna je pojišťovna pojišťovny, subjekt, který fakticky vyplácí plnění na škodyných událostech (škodách). Je důležitým ukazatelem stability a síly pojišťovny ve smyslu finančních rezerv.

 

Zánik, zrušení

Podobně jako u ostatních smluv, pojištění zaniká dohodou smluvních stran. Dohoda se uzavírá písemně a kromě termínu zániku pojištění obsahuje způsob vzájemného vyrovnání závazků.Nejčastějším způsobem zániku pojištění, je uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno

 

Zelená karta

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, který je platný v zahraničí. Vydává ho příslušná pojišťovna. Řidiči mohou mít bez zelené karty problémy už při vstupu do některých zemí - její platnost se totiž někdy kontroluje už na hranicích. Na základě jejího předložení provede zahraniční pojišťovna likvidaci škod způsobených třetím osobám provozem motorového vozidla a poskytne mu právní pomoc.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

Jak dobře pojistit firemní auta

  • Na co si dát pozor při sjednávání pojištění aut
  • Proč pojištění auktualizovat každý rok
  • Kdy a jak pojištění aut změnit
Číst více

Slovník pojmů k pojištění

  • Co znamená co v pojištění firem
  • Kde se o tom dozvědět více
Číst více

Kdy a jak změnit pojišťovnu

  • Proč změnit pojišťovnu
  • Kdy změnit pojišťovnu
  • Jak změnit pojišťovnu
Číst více